Bedingungen und Vereinbarungen

1. Algemene Bepalingen

1.1 Welkom bij EggsTrader!

EggsTrader B.V. ("EggsTrader", "wij", "ons" of "onze") biedt een platform via haar website en apps (het "Platform") aan gebruikers ("gebruikers", "gebruiker" of "u") voor het door gebruikers kopen en verkopen van eieren op de zakelijke markt, door gebruikers advertenties (de "Advertentie") voor eieren (de "Partij") te laten plaatsen, door gebruikers eieren aan te laten bieden ((of te laten zoeken)) en eieren te laten kopen of te laten verkopen (individueel en gezamenlijk, de "Diensten"). De bovenstaande lijst met diensten is niet allesomvattend en aanvullende diensten kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangeboden.

Door een Gebruiker kunnen op het Platform eieren (de “Partij”) worden aangeboden en gezocht, en gekocht en verkocht. Voor dat laatste - zowel kopen als verkopen – is een vergoeding aan EggsTrader verschuldigd in de vorm van een fee (de "Fee").

Een Advertentie bevat alle door EggsTrader voorgeschreven informatie betreffende de aangeboden partijen eieren. Indien de Partij niet voldoet aan de in Advertentie genoemde specificaties kan er een correctie worden toegepast op het uit te betalen bedrag (de “Correctie”).

Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") voor het gebruik van het platform, de website, de app en de diensten.

Door het bezoeken en gebruiken van ons Platform gaat de gebruiker een overeenkomst met EggsTrader aan en gaat de Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe EggsTrader omgaat met bedrijfs- en transactiegegevens en hoe we geheimhouding daarvan beschermen wanneer u het Platform gebruikt.

De diensten van EggsTrader zijn slechts toegankelijk voor bedrijfsmatige Gebruikers en niet voor Consumenten (= natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf).

1.2 Garanties

EggsTrader kan niet garanderen dat haar diensten altijd zullen voldoen aan verwachtingen van Gebruikers. Ook kan zij niet garanderen dat het Platform foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot het Platform of delen daarvan kan worden verkregen en in stand gehouden.

1.3 Waarborging kwaliteit

Het is niet toegestaan via het Platform eieren aan te bieden en te verhandelen in strijd met de lokaal geldende handelsnormen en/of wet- en regelgeving. Voorts is het niet toegestaan een Partij af te nemen die in strijd is met de lokaal geldende handelsnormen en/of wet- en regelgeving. Onder "lokaal geldende handelsnormen en/of wet- en regelgeving" worden hier zowel de handelsnormen en/of wet- en regelgeving geldend in het land van herkomst als die in het land van bestemming van de eieren verstaan.

Voor Gebruikers binnen de Europese Unie (de “EU”) is het voorts niet toegestaan via het Platform eieren aan te bieden en te verhandelen in strijd met EU-handelsnormen ‘verordening voor eieren EG nr. 589/2008’ en de ‘verordening (EU) nr. 1308/2013’ zoals die verordeningen nu luiden en in de toekomst zal komen te luiden.

1.4 Niet toegestaan gebruik van het Platform

De inhoud van het Platform mag door de Gebruiker niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van het Platform te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om bedrijfs- en/of persoonsgegevens van Gebruikers die via het Platform transacties doen (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of andere Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met gegevens betreffende aangeboden partijen eieren rust het databankrecht van EggsTrader. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Tenzij EggsTrader daarvoor toestemming heeft gegeven is het niet toegestaan om Advertenties op het Platform te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de daarvoor aangegeven functionaliteit.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen of af te nemen.

1.5 Misbruik van het Platform en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreukmakende Advertenties en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het e-mailadres complaints@eggstrader.com; klachten omtrent oplichting of oneerlijke handelspraktijken kunt u melden via support@eggstrader.com.

Indien EggsTrader informatie van Gebruikers ontvangt of om andere redenen van mening is dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet- en regelgeving en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kan zij - indien zij daartoe aanleiding ziet en geheel ter beoordeling van EggsTrader - om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers maatregelen treffen. EggsTrader kan deze maatregelen ook treffen indien een (of meerdere) Gebruiker(s) op onredelijke wijze gebruik maakt(/maken) van het Platform, bijvoorbeeld indien dat gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van het Platform en de daarop aangeboden en afgesloten transacties verstoort.

EggsTrader kan in een dergelijk geval:

 1. de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van EggsTrader of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Advertenties of reacties; en/of
 2. één of meerdere Advertenties van de desbetreffende Gebruiker(s) verwijderen zonder restitutie van enig door Gebruiker betaald bedrag.
 3. Wanneer er te kwader trouw schade berokkend is aan andere Gebruikers van EggsTrader of aan EggsTrader kan EggsTrader een schadevergoeding eisen.
 4. Overige (rechts-)maatregelen treffen die Eggs Trader geraden acht.

EggsTrader kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan EggsTrader, binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties, één en ander volgens de Privacyverklaring.

2. Regels voor het gebruik van het Platform

2.1 EggsTrader is een handelsplatform

EggsTrader is een platform waar een Aanbieder Advertenties kan plaatsen voor verkoop van partijen eieren en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken en eieren kan kopen.

EggsTrader is en wordt geen partij bij de overeenkomst die tussen een Aanbieder en een Afnemer van eieren tot stand komt. EggsTrader biedt wel een verkopers- en kopersbescherming voor Aanbieder en Afnemer van de Partij.

Gebruikers zijn voor het gebruik van de Website aan EggsTrader een vergoeding verschuldigd zoals gepubliceerd op de Website en berekend en opgenomen in het financieel overzicht dat wordt gegenereerd bij het opmaken van een Aanbieding. Deze vergoeding dient als onderdeel van de transactiesom te worden betaald op de aan EggsTrader ter beschikking staande Derdengeldenrekening bij haar betalingsprovider, van waar de vergoeding bij afwikkeling van de betaling aan EggsTrader zal worden afgedragen. Gebruikers verlenen hierbij last en volmacht aan de EggsTrader c.q. haar betalingsprovider om voor en namens hen de door hen aan EggsTrader per transactie verschuldigde vergoeding aan EggsTrader te betalen vanaf de door bij Egg Trader's payment provider aangehouden Derdengeldenrekening.

2.2 Het maken van een Account

Account EggsTrader

Voordat een Gebruiker een Advertentie kan plaatsen of eieren wil kopen dient hij eerst in te loggen. Inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is Gebruikers niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is Gebruikers niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties of eieren te kopen.

Totstandkoming overeenkomst tussen EggsTrader en Gebruiker.

 • Nadat de Gebruiker een account heeft aangemaakt en akkoord is gegaan met de Gebruiksvoorwaarden komt de overeenkomst met EggsTrader tot stand. De Gebruiker kan dan een Advertentie aanmaken en plaatsen en Advertenties van anderen bekijken, selecteren en aanvaarden.
 • Voordat Gebruikers via het platform kunnen kopen of verkopen moet de Gebruiker een verificatieproces doorlopen. Hierbij wordt de Gebruiker gecontroleerd door een betalingsprovider die KYC controles uitvoert o.b.v. identiteitsgegevens, KVK-nummer, BTW-nummer, bankrekening en mogelijk extra aspecten.

EggsTrader bewaart alle gegevens van iedere Aanbieding en Transactie. EggsTrader is met uitsluiting van derden rechthebbende op de via de Website gegenereerde Data.

Gebruikers zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk dat hun Advertenties en de daarbij aangeboden partijen eieren gedurende de termijn dat de Aanbieding op het Platform staat beschikbaar zijn en (blijven) voldoen aan de aangegeven/geselecteerde kwalificaties, certificeringen en regelgeving betreffende kwaliteit, verhandelbaarheid en geschiktheid om te transporteren zonder kwaliteitsverlies.

Indien de partij eieren die in de Advertentie worden aangeboden niet meer beschikbaar zijn dient de Aanbieding direct te worden verwijderd.

2.3 Algemene regels voor het plaatsen van een Advertentie op de Website

Advertenties die door een Gebruiker op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

Het opmaken van een Advertentie:

 • Iedere Advertentie dient te geschieden conform het op de Website aangeboden format.
 • De aanbieding dient alle relevante gegevens te bevatten, welke naar waarheid zijn verstrekt.
 • Het is niet toegestaan om dezelfde partij eieren in meerdere Advertenties te koop aan te bieden en gelijktijdig meerdere identieke Advertenties betreffende dezelfde partij eieren op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor dezelfde partij eieren of dezelfde dienst te plaatsen.
 • De inhoud van de Advertentie mag niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De eigenschappen van de partij eieren die ter verkoop wordt aangeboden dienen juist en helder te zijn beschreven.

Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan eieren aan te bieden die op enigerlei wijze illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden of in strijd is met de Verordening voor eieren EG nr. 589/2008 en de Verordening (EU) nr. 1308/2013, zoals die verordeningen nu luiden en in de toekomst zal komen te luiden

Onder "illegaal of onrechtmatig" worden hier tevens verstaan eieren, geproduceerd of verhandeld strijdig met zowel de handelsnormen, voorschriften en/of (wettelijke) verordeningen geldend in het land van herkomst als die in het land van bestemming van de eieren.

Zowel Aanbieder als Koper dienen zelf altijd goed op te letten bij het plaatsen van en reageren op Advertenties. Gebruikers (Aanbieders en Kopers) worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van eieren en de handel daarin te kennen. EggsTrader raadt Gebruikers aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.

Aanbieders dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden partijen eieren bestaan, "genuine" zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op EggsTrader.

2.4 Totstandkoming koopovereenkomst het Platform en afwikkeling van de transactie

Nadat de Afnemer op de button "kopen/afnemen" heeft geklikt, krijgt de Afnemer de mogelijkheid om de Gebruiksvoorwaarden te lezen, akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en te bevestigen akkoord te gaan met de daarbij behorende (geld)-transactie en verschuldigde fees.

Tevens krijgt de Afnemer dan de vraag om - voor een correcte berekening van de verschuldigde omzetbelasting/BTW - aan te geven naar welk land de eieren zullen worden verplaatst/vervoerd en moet Afnemer zijn/haar naam en plaatsnaam van de ondertekening invullen en plaatst een digitale handtekening. De Afnemer garandeert dat de goederen worden vervoerd naar en worden afgeleverd in het opgegeven land van bestemming en vrijwaart Verkoper voor alle BTW en overige aanspraken terzake de levering.

Vervolgens ontvangt Afnemer een SMS-bericht op diens mobiele telefoon met een code ter controle van diens identiteit. Op deze manier verifieert EggsTrader dat Afnemer de Partij eieren daadwerkelijk wilt kopen en niet per ongeluk heeft geklikt op de button "kopen/afnemen”.

Hierna verschijnt de button “Afname bevestigen”. Wanneer de Afnemer hierop klikt komt een koopovereenkomst tot stand en is Gebruiker/Koper jegens de Gebruiker/Aanbieder juridisch gebonden.

Koper dient de koopsom direct over te maken op een aan EggsTrader ter beschikking staande geadministreerde derdengeldenrekening op naam van ‘Online Payments Foundation’ of een andere, door EggsTrader in de toekomst aan te wijzen payment service provider (PSP). Kopers Betaling blijft na overschrijving op deze derdengeldenrekening staan tot Koper de eieren heeft opgehaald c.q. heeft ontvangen, zulks afhankelijk van de met Aanbieder overeengekomen leveringscondities. Bij een technische storing waarbij deze mogelijkheid niet beschikbaar zou zijn, dan moet het geld uiterlijk binnen 1 (één) uur handmatig worden overgemaakt op de derdengeldenrekening.

Zodra het geld op de derdengeldenrekening bijgeschreven staat wordt de Aanbieder hiervan direct op de hoogte gesteld door een e-mail waarin wordt gevraagd te bevestigen de Partij daadwerkelijk te kunnen leveren. Een Aanbieder is verplicht na dergelijke bevestiging de gekochte partij aan de Koper te leveren op de overeengekomen wijze.

De kopende partij is verantwoordelijk voor het ophalen van de partij eieren op de - door de afnemer zelf gekozen - afhaaldatum.

Verkopers dienen binnen 10 uur (gemeten tussen 08:00 - 18:00u op maandag t/m zaterdag) nadat Afnemer de partij heeft afgenomen de afname door Koper te bevestigen. Als Verkoper aangeeft niet (meer) te kunnen leveren of als een bevestiging van de verkoper te kunnen leveren uitblijft, zal EggsTrader het volledige door Koper op de derdenrekening overgemaakte bedrag op de eerstvolgende werkdag aan Koper terugstorten op de bankrekening waarvan de betaling afkomstig is. In het geval Verkoper geen reactie heeft gegeven zal het Account (tijdelijk) op non-actief worden gezet.

Kunststof trays
Als de eieren op kunststof trays worden aangeleverd, blijft de verkopende partij eigenaar van de kunststof trays en de daarbij behorende artikelen zoals tussenvellen en pallets. De kopende partij dient deze apart te houden en in dezelfde staat te bewaren. De kopende partij is verantwoordelijk dat deze binnen 14 dagen in originele staat na het ophalen zijn geretourneerd tenzij - via EggsTrader - schriftelijk anders overeengekomen. Als de verpakking te laat, of niet in volledige/originele staat wordt geretourneerd kunnen er kosten in rekening worden gebracht bij de kopende partij.

Pulp trays/EPAL Europallets
De kopende partij is verantwoordelijk voor het afvoeren/verwerken van de pulp verpakking en de EPAL Europallets. Aanbieder is verplicht om de eieren op complete EPAL Europallets aan te bieden met de afmeting 80×120×14,4 centimeter en een draaglast van tenminste 1500 kilogram. Delen van de pallet mogen niet ontbreken. De pallet mag in totaal niet hoger zijn dan 180 centimeter. De eieren dienen op de volgende manier op de pallets te worden geplaatst: 2 tussenlegvellen (dividers), bij voorkeur een extra laag lege trays, daarop 6 lagen eieren (12 x 30) op trays met daarop een top tray. Tussen iedere 6 lagen eieren een tussenlegvel (divider) plaatsen.

Ten aanzien van de levering gelden voort de volgende regels:

De geleverde hoeveelheden zijn conform hetgeen door Aanbieder is opgenomen in de Advertentie, behoudens geringe afwijkingen die vallen binnen toleranties die in de branche gebruikelijk zijn.

Levering van de verkochte eieren geschiedt Ex Works. De levering is geschied zodra de eieren ter plaatse van Aanbieder ter beschikking zijn gesteld aan Afnemer ter inlading in het voertuig dat de eieren naar Afnemer transporteert. Het risico van breuk en beschadiging tijdens het laden rust bij de Afnemer.

Ingeval van gedeeltelijke ontbinding wegens overmacht is de Afnemer gehouden de wel beschikbare eieren af te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.

De Afnemer is verplicht - naast een visuele inspectie door de chauffeur vóór inlading in het transportmiddel op uiterlijk waarneembare gebreken – de eieren onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te inspecteren en te controleren of de eieren voldoen aan de Overeenkomst waarbij in het bijzonder – doch niet uitsluitend – moet worden gecontroleerd op conditie, hoeveelheid en kwaliteit. Onder het inspecteren op kwaliteit wordt uitdrukkelijk maar niet uitsluitend verstaan het controleren op geldende voedsel(veiligheids)-en warennormen.

In de email naar de afnemer met locatiegegevens waar de eieren op de door afnemer zelf gekozen ophaaldatum opgehaald kunnen worden staat een ophaal-code. Deze ophaal-code moet de chauffeur doorgeven aan de Aanbieder op locatie/ter plaatse. De Aanbieder moet deze code doorgeven op EggsTrader waarmee bevestigd wordt dat de eieren daadwerkelijk zijn opgehaald.

Koper krijgt, na het ophalen van c.q. ontvangst van de gekochte partij eieren, 48 uur de tijd om de partij gekochte eieren te controleren of deze geleverd zijn volgens afspraak en voldoen aan de overeengekomen specificaties. Nadat EggsTrader van Koper via het Platform bevestiging heeft ontvangen dat de geleverde partij eieren conform de Aanbieding is - al dan niet voorzien van een kwaliteitsrapport - gaat EggsTrader over tot uitbetaling van de koopsom van de Derdengeldrekening aan de Aanbieder, onder inhouding van de Fee die voor het gebruik van het Platform voor de transactie aan EggsTrader door Partijen verschuldigd is.

Indien EggsTrader na 48 uur geen reactie van Koper heeft ontvangen dan wordt Koper geacht in alle opzichten akkoord te zijn met de specificaties van de levering en gaat EggsTrader over tot uitbetaling van de koopsom van de Derdengeldrekening aan de Aanbieder onder inhouding van de Fee, die voor het gebruik het Platform voor de transactie aan EggsTrader door Partijen verschuldigd is.

2.5 Kwaliteitsrapportages

Afnemers worden gevraagd om na afname een kwaliteitsrapport te uploaden op EggsTrader van de afgenomen Partij. Dit kan zijn de uitslag van een goed afgestelde sorteermachine of een controlemonster van tenminste 180 eieren per 54.000 eieren ofwel 0,333%.

Dit kwaliteitsrapport:

 • moet naar waarheid worden gedaan;
 • moet aantoonbaar betrekking hebben op de betreffende Partij;
 • mag niet worden gedaan met het oogmerk de Aanbieder te schaden of anderszins misbruik te maken van de mogelijkheid om de gemeten kwaliteit door te geven.

2.6 Second Opinion

 • Aanbieder kan gebruik maken van een ‘Second Opinion’ wanneer zij het oneens is met de door de Afnemer gemeten kwaliteit, wanneer
  • Het percentage gemeten tweede soort eieren hoger is dan het percentage dat was weergegeven in de advertentie.
  • Het gemiddeld gewicht klopt niet met wat was weergegeven in de advertentie.
  • Genoemde certificeringen zijn niet geldig of komen niet overeen met wat in de Advertentie was weergegeven.
 • Afnemer kan gebruik maken van een ‘Second Opinion’ wanneer de Partij volgens Afnemer afwijkt van de - door Aanbieder - opgegeven kwaliteit van de Partij.
  • De Aanbieder krijgt de kans om akkoord te gaan met de Correctie, kan eenmalig een tegenvoorstel doen of kan er voor kiezen om gelijk een second opinion in te schakelen.
  • Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar mits Afnemer wacht met het verwerken, verkopen, vernietigen of vervoeren van de Partij tot er een second opinion is uitgevoerd. Is de partij verwerkt, verkocht, vernietigd of vervoerd dan kan de verkoper geen second opinion meer laten uitvoeren en wordt de transactie uitbetaald zo was overeengekomen bij de oorspronkelijke transactie.

Hiervoor neemt de Partij die een second opinion wenst onmiddellijk/direct (maar/en uiterlijk binnen 4 uur na constatering van de discrepantie) contact op met EggsTrader via email SO@eggstrader.com (of +31 85 130 27 38).

Eggstrader verlangt van beide partijen betaling van een voorschot op de kosten van de second opinion op de rekening van EggsTrader's Payment Service provider. Beide partijen zijn verplicht dit voorschot te betalen.

Indien betaling door Afnemer binnen 24 uur uitblijft zal EggsTrader aannemen dat Afnemer geen second opinion meer wenst en zal EggsTrader mogen aannemen dat Afnemer de eerder geuite kwaliteit bezwaren intrekt en zal EggsTrader overgaan tot uitbetaling van de Koopsom vanaf de Derdenrekening aan Aanbieder onder inhouding van de voor de transactie aan EggsTrader verschuldigde Fees.

Indien betaling door Aanbieder binnen 24 uur uitblijft zal EggsTrader aannemen dat de kwaliteit bezwaren terecht zijn en dat Aanbieder geen second opinion meer wenst en zal EggsTrader mogen aannemen dat Aanbieder de door Afnemer geuite kwaliteit bezwaren erkent en zal EggsTrader overgaan tot terugbetaling van een deel van de Koopsom (de Correctie) vanaf de Derdenrekening aan Afnemer onder inhouding van de voor de transactie aan Eggtrader.com verschuldigde Fees.

Indien van Afnemer betaling van het gevraagde voorschot binnen 24 uur op de Derdenrekening wordt ontvangen zal Eggstrader.com opdracht aan een onafhankelijk expertisebureau geven om een oordeel te geven over de geleverde kwaliteit.

De conclusie van het onafhankelijk expertisebureau is voor Aanbieder en Afnemer bindend.

In de second opinion zijn twee uitkomsten mogelijk:

1. Afnemer heeft gelijk: geleverde partij komt niet overeen met de details zoals weergegeven in de advertentie.

De navolgende gevolgen treden dan automatisch in:

 1. De transactie wordt automatisch ontbonden; de eieren moeten retour naar de Aanbieder. Aanbieder is verplicht de geleverde eieren op eigen kosten retour te (doen) halen.
 2. de op de Derdenrekening van Eggstrader.com ontvangen koopsom wordt teruggestort aan de Afnemer
 3. Aanbieder moet kosten ‘second opinion’ betalen vanuit het door hem op de Derdenrekening gestorte voorschot;
 4. Aanbieder is aan EggsTrader een forfaitaire vergoeding gelijk aan 200% van de over de ontbonden transactie berekende Fee verschuldigd als tegemoetkoming in gemaakte administratiekosten en geleden reputatieschade, zulks onder nadrukkelijk voorbehoud van rechten op vergoeding van meer schade, indien die door EggsTrader zou zijn of worden geleden als gevolg van de ontbonden transactie.

2. Aanbieder heeft gelijk: geleverde partij komt overeen met de details zoals weergegeven in de advertentie.

De navolgende gevolgen treden dan automatisch in:

 1. eieren blijven bij afnemer
 2. de op de Derdenrekening van EggsTrader van Afnemer ontvangen koopsom wordt uitbetaald aan de Aanbieder onder inhouding van de over de transactie verschuldigde Fees.
 3. afnemer moet kosten ‘second opinion’ betalen vanuit het door hem op de Derdenrekening gestorte voorschot;
 4. Het door Aanbieder op de Derdenrekening gestorte voorschot voor de second opinion wordt aan Aanbieder terugbetaald.

2.7 Beperking aansprakelijkheid EggsTrader

EggsTrader sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

 • gebruik van de diensten van EggsTrader;
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het Platform of delen daarvan;
 • onjuiste informatie op het Platform;
 • eigenschappen, kwaliteit of deugdelijkheid van via het Platform aangeboden en/of gekochte producten;
 • wijzigingen in de diensten van Eggstrader of inhoudelijke, functionele of overige wijzigingen in of op het Platform.

Indien Eggstrader om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding/fee die de Gebruiker aan Eggstrader heeft betaald voor de desbetreffende transactie of (b) € 333,-, waarbij het hoogste van deze twee bedragen als beperking geldt.

2.8 Wijzigingen van de diensten en het Platform

Eggstrader kan het Platform of delen daarvan te allen tijde geheel naar eigen inzicht wijzigen. Tevens kan zij te allen tijde haar diensten ten aanzien van één of meerdere dan wel alle Gebruikers wijzigen of beëindigen. Eggstrader streeft ernaar om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen – onder de gegeven omstandigheden - een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

2.9 Websites en diensten van derden

Indien het Platform verwijzingen bevat naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) waarover Eggstrader geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud heeft gelden op die websites de (privacy)regels van die betreffende website. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

2.10 Wie verzorgt mijn betaling?

EggsTrader werkt samen met een onafhankelijke betaaldienstverlener. Deze betaaldienstverlener heeft een vergunning bij de Nederlandsche Bank als betaaldienstverlener en voldoet aan alle wet- en regelgeving voor het verwerken van betalingen, zoals PSD2. Om uw identiteit te controleren slaat deze betaaldienstverlener uw persoonsgegevens en IBAN-nummer op. Deze informatie wordt niet met EggsTrader gedeeld.

EggsTrader is nooit eigenaar van uw geld en/of goederen, met uitzondering van de Fees waartoe EggsTrader gerechtigd is. De aan de transactie verbonden geldstromen worden geadministreerd op een Derdenrekening bij de betaaldienstverlener. De op de Derdenrekening gestorte gelden behoren niet tot het vermogen van EggsTrader. De betaaldienstverlener wordt slechts geïnstrueerd door EggsTrader tot betalingen vanaf deze Derdenrekening.

2.11 Klachtenregeling

Indien een Gebruiker een klacht heeft over EggsTrader kan deze klacht schriftelijk per email worden ingediend op het e-mailadres support@eggstrader.com. Een Gebruiker kan o.a. een klacht indienen over de vermeende overtreding van (wettelijke) voorschriften zoals Verordening (EU) 2019/1150 (voor zover van toepassing), technische problemen en maatregelen of gedragingen van EggsTrader die aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker hebben. Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen op straffe van verval binnen twee weken na ontdekking te worden ingediend. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Eggstrasder.com streeft ernaar binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is zal EggsTrader klager binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

2.12 Overige bepalingen

EggsTrader B.V. (“EggsTrader”) is gevestigd aan de Da Vincilaan 13-D, 6716 WC Ede (GLD). EggsTrader is bereikbaar onder telefoonnummer +31 85 130 27 38 BTW nummer NL858690093B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71372113. EggsTrader kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden worden op het Platform gepubliceerd en gelden voor alle toekomstige transacties met ingang van de datum van publicatie.

Indien EggsTrader nakoming van een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt of schending van een bepaling niet bestrijdt, dan heeft dat niet tot gevolg dat EggsTrader afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen c.q. te bestrijden. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door een bevoegd vertegenwoordiger van EggsTrader zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan EggsTrader (anders dan inzake inbreuk makende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan EggsTrader B.V., Da Vincilaan 13-D, 6716 WC Ede (GLD). Kennisgevingen aan Gebruikers zullen door EggsTrader worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen per e-mail aan het opgegeven e-mailadres die niet door het systeem zijn geweigerd ("gebounced") worden geacht te zijn aangekomen.

Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

EggsTrader is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van EggsTrader over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover achteraf worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen de Gebruiker en EggsTrader en vervangen alle eerdere overeenkomsten.

3. Toepasselijk recht en forumkeuze

De overeenkomst die volgt uit de Gebruiksvoorwaarden tussen EggsTrader en de Gebruiker wordt beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit de overeenkomst of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Arnhem bevoegd zijn.

De Koopovereenkomsten die tussen Aanbieder en Afnemer door gebruik van het Platform tot stand komen worden beheerst door het recht van het land van de vestigingsplaats van Verkoper. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. In het geval van een geschil voortvloeiend uit de koopovereenkomst, zal enkel de rechtbank van de vestigingsplaats van Verkoper bevoegd zijn.

4. Privacy van en contact tussen Gebruikers

4.1 Gegevens van Gebruikers zijn niet zichtbaar voor andere Gebruikers van het Platform.

Eerst op het moment dat twee partijen tot een overeenkomst zijn gekomen en de Aanbieder heeft bevestigd de eieren te kunnen leveren, worden locatiegegevens gedeeld zodat helder is waar de afnemer de eieren op de afgesproken afhaaldatum kan ophalen. Het is daarom niet nodig om direct contact te hebben met de andere partij. Mocht er behoefte zijn aan contact met de andere partij dan kan dat (in overleg) via EggsTrader. De bedrijfs- en/of locatiegegevens van de andere partij mogen alleen gebruikt worden om de eieren op de afgesproken afhaaldatum op te halen.

4.2 Toegang tot gegevens door EggsTrader en de Gebruiker

EggsTrader heeft gedurende de duur van de overeenkomst met de Gebruiker, en een periode van 60 maanden daarna, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van Gebruikers die door hen bij het gebruik van het Platform zijn verstrekt of die worden gegenereerd. Denk hierbij aan informatie die Gebruikers verstrekken aan EggsTrader als zij een account aanmaken, zoals bedrijfs- en persoonsgegevens, allerlei overige informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, berichtinhoud, en content. Ook wordt er tijdens het gebruik van het Platform informatie gegenereerd door EggsTrader, zoals informatie over geplaatste Advertenties, transacties en betaalinformatie (indien van toepassing).

Een Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om het Platform te kunnen gebruiken, zoals contactinformatie van Aanbieders en Afnemers en relevante informatie over zijn Advertentie. Een Gebruiker heeft tijdens de duur van zijn overeenkomst met EggsTrader toegang tot zijn account en bijbehorende informatie, zoals inhoud van Advertenties en transacties Gebruikers.

Als EggsTrader (gegenereerde) gegevens verstrekt aan derden en dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening, zal daarover informatie worden verstrekt aan de Gebruiker, voor zover wettelijk vereist. In de EggsTrader privacyverklaring staat hoe EggsTrader met gegevens omgaat die persoonsgegevens zijn.

Na het eindigen van de overeenkomst met de Gebruiker kan EggsTrader informatie over en gegevens van het account van de Gebruiker behouden en vrijelijk naar eigen inzicht (blijven) gebruiken.

1. General Provisions

1.1 Welcome to EggsTrader!

EggsTrader B.V. ("EggsTrader", "we", "us" or "our") offers a platform through their website and apps (the "Platform") to users ("users", "user" of "you") for the purchasing and sale by users of eggs on the business market, by letting users place ads (the "Ad") for eggs (the "Batch"), by letting users offer (or let them search) eggs and having them purchase or sell eggs (individually and jointly, the "Services"). The list of services above is not exhaustive and additional services may from time to time be offered by us.

On the Platform, eggs (the "Batch") may be offered and searched by User, as well as purchased and sold. For the latter - both buying and selling - compensation is owed to EggsTrader in the form of a fee (the "Fee").

An Ad contains all information prescribed by EggsTrader regarding the batch of eggs offered. If the Batch does not correspond with the specifications mentioned in the Ad, a correction can be applied to the amount to be paid out (the “Correction”).

In the following are listed the terms of use ("Conditions") for the use of the platform, the website, the app, and the services.

By visiting and using our Platform, the user enters into an agreement with EggsTrader and the User agrees to these terms of use.

It is explained in our Privacy Statement how EggsTrader handles business and transaction data and how we protect the confidentiality thereof when you make use of the Platform.

The services of EggsTrader are only accessible to business Users and not to Consumers (= natural persons, not acting from the exercise of a profession or business).

1.2 Guarantees

EggsTrader cannot guarantee that their services will always meet the expectations of Users. They cannot guarantee either that the Platform functions flawlessly and/or that constant and/or safe access to the Platform or parts thereof can be obtained and maintained.

1.3 Quality assurance

It is not permitted to offer and trade eggs through the Platform in violation of the locally applicable trading standards and/or legislation and regulations. It is furthermore not permitted to purchase a Batch that violates the locally applicable trading standards and/or legislation and regulations. By "locally applicable trading standards and/or legislation and regulations" are intended here both the trading standards and/or legislation and regulations that are applicable and effective in the country of provenance and those in the country of destination of the eggs.

For Users within the European Union (the “EU”) it is furthermore not permitted to offer and trade eggs through the Platform in violation of the EU trading standards ‘regulation regards marketing standards for eggs EG no. 589/2008’ and the ‘regulation establishing a common organisation of the markets in agricultural products (EU) no. 1308/2013’ as those regulations are formulated now and will be formulated in the future.

1.4 Inadmissible use of the Platform

The content of the Platform may not be completely or partially copied, reproduced and/or rendered public by the User. It is not permitted to the User to alter the content of the Platform otherwise than is described in these Terms of use. It is not permitted to the User to collect business and/or personal details of Users who do transactions through the Platform (also including e-mail addresses and phone numbers) and/or to contact other Users in order to offer own products and/or services. The databank with data regarding batches of eggs offered is subject to the databank right of EggsTrader. This means, among other matters, that it is not permitted to the User to request, download or otherwise copy a substantial part of the content of the databank with Ads and reuse it and/or to repeatedly and systematically request, download or otherwise copy non-substantial parts of the content of the databank and to reuse those in the sense of the law on databanks ('Databankenwet'.)

Unless EggsTrader has granted their permission for this, it is not permitted to place Ads on the Platform through an automated system, or in any manner other than the functionality indicated for it.

It is not permitted to place or purchase Ads on behalf or by order of third parties.

1.5 Abuse of the Platform and the consequences thereof

To report illegal and infringing Ads and other issues we ask you to make use of the e-mail address complaints@eggstrader.com; you can report complaints regarding fraud or unfair trading practices via support@eggstrader.com.

If EggsTrader receives information from Users or is of the opinion for different reasons that a certain User does not act in accordance with legislation and regulations and/or the Terms of use and/or the Privacy Statement, then they can - if they see grounds for doing so and entirely at the discretion of EggsTrader - take measures for security reasons and to protect our users. EggsTrader can take these measures as well if one (or several) User(s) make(s) use of the Platform in an unreasonable manner, for example if such use hinders other Users or the proper functioning of the Platform and disturbs the transactions offered and concluded thereon.

EggsTrader can in such case:

 1. Exclude the relevant User from the services of EggsTrader or limit certain functionalities for this User. This may regard, for instance, the suspension of the account of the relevant User, the restriction of the ability to place new Ads, being able to respond to ads from third parties; and/or
 2. Remove one or several Ads of the relevant User(s) without refunding any amount paid by User.
 3. In case damage was caused to other Users of EggsTrader or to EggsTrader in bad faith, then EggsTrader can demand compensation of damages.
 4. Take other (legal) measures that EggsTrader deems advisable.

Within the framework of the measures mentioned above, EggsTrader may process personal data of the data subjects. If there are grounds for doing so, EggsTrader may for instance, within the boundaries of the law, transmit the personal data of the data subjects, to law enforcement agencies, all matters in accordance with the Privacy Statement.

2. Rules for the use of the Platform

2.1 EggsTrader is a trading platform

EggsTrader is a platform where a Supplier can place Ads for the sale of batches of eggs and a User can view these Ads and purchase eggs.

EggsTrader is nor will be a party to the agreement that is concluded between a Supplier and a Purchaser of eggs. EggsTrader does offer a seller's and buyer's protection for Supplier and Purchaser of the Batch.

For the use of the Website, Users owe EggsTrader a fee as published on the Website and calculated and included in the financial summary that is generated upon the drawing up of an Offer. This fee must be settled as a part of the transaction sum on the Escrow Account available to EggsTrader at their payment provider, from where the fee upon the settlement of the payment will be paid to EggsTrader. Users hereby grant mandate and power of attorney to EggsTrader and/or their payment provider to pay the fee owed by them to EggsTrader per transaction to EggsTrader from the Escrow Account maintained by Egg Trader at their payment provider.

2.2 Creating an Account

Account EggsTrader

Before a User can place an Ad or purchase eggs, he must first of all create an account and log in. Log-in data are strictly personal. It is not permitted to Users to provide log-in data to third parties. It is not permitted to Users to use log-in data from third parties for the placement of Ads or the purchasing of eggs.

Conclusion of agreement between EggsTrader and User.

 • After the User has created an account and has accepted the Terms of use, the agreement with EggsTrader is concluded. The User will then be able to generate and place an Ad and to view, select, and accept Ads from others.
 • Before Users are able to purchase or sell through the platform, the User must go through a verification process. Thereby, the User is controlled by a payment provider that carries out KYC checks based on identity data, Chamber of Commerce number, VAT-number, bank account, and possibly other aspects.

EggsTrader saves all data from each Offer and Transaction. To the exclusion of third parties, EggsTrader is rights holder to the Data generated through the Website.

Users are exclusively responsible themselves that their Ads and the batches of eggs thereby offered are available during the term that the Offer is listed on the Platform and (remain) compliant with the indicated/selected qualifications, certifications, and regulations regarding quality, tradability, and suitability for transport without loss of quality.

If the batch of eggs that is offered in the Ad is no longer available, the Offer must be removed immediately.

2.3 General rules for the placing of an Ad on the Website

Ads that are placed on the Website by a User must comply with the general rules below.

The drawing up of an Ad:

 • Each Ad must occur in conformity with the format offered on the Website.
 • The offer must contain all relevant information, which is provided truthfully.
 • It is not permitted to offer the same batch of eggs for sale in multiple Ads and to have listed or placed multiple identical Ads on-line on the Website simultaneously.
 • It is not permitted to place through the use of more than one account multiple identical Ads or multiple Ads for the same batch of eggs or the same service.
 • The content of the Ad may not be misleading, imprecise, or incorrect. The characteristics of the eggs that are offered for sale must be correctly and clearly described.

Illegal or unlawful products or services

It is not permitted to offer eggs that are illegal or unlawful in any manner or the trading in which is prohibited or violates the Regulation for eggs EC no. 589/2008 and the Regulation (EU) no. 1308/2013, as those regulations are formulated now and as they will be formulated in the future.

By "illegal or unlawful" is also intended here eggs, produced or traded in violation of both the trading standards, requirements and/or (legal) regulations effective in the country of provenance and in the country of destination of the eggs.

Both Supplier and Purchaser must always pay proper attention themselves when placing and responding to Ads. Users (Suppliers and Buyers) are supposed to know the legislation and regulations in the field of eggs and the trading therein themselves. EggsTrader recommends Users in case of doubt to obtain further information or advice, for instance on the website of the relevant national regulators.

Suppliers must verify that the batches of eggs offered by them are existent, are "genuine", and may be traded, before offering them on EggsTrader.

2.4 Conclusion purchase agreement on the Platform and settlement of the transaction

After the Purchaser has clicked on the button "buy/purchase", the Purchaser is given the option to read the Terms of use, to accept these Terms of use, and to confirm his approval for the associated (financial) transaction and the fees owed.

The Purchaser will then be asked as well to indicate - for the correct calculation of the sales tax/VAT owed - what country the eggs will be moved/transported to and Purchaser must fill out his/her name and place of signing, and he will place a digital signature. The Purchaser guarantees that the goods will be transported to and delivered in the country of destination indicated and safeguards Seller against all VAT and other claims in the matter of the delivery.

Subsequently, Purchaser will receive an SMS-message on his mobile phone with a code to control his identity.

In this manner, EggsTrader verifies that Purchaser effectively wishes to buy the Batch of eggs and has not accidentally clicked on the button "buy/purchase”.

Subsequently, the button “confirm Purchase” appears. When the Purchaser clicks on it, a purchase agreement is concluded and User/Buyer is legally bound towards the User/Supplier.

Buyer must transfer the purchase sum immediately to an administered escrow account available to EggsTrader, registered to ‘Online Payments Foundation’, or another payment service provider (PSP) to be designated by EggsTrader in the future. The Payment of Buyer remains on the escrow account after the transfer until Buyer has picked up or received, respectively, the Batch, such depending on the delivery terms established with Supplier. In case of a technical malfunction whereby such option would not be available, the money must be transferred no later than within 1 (one) hour manually to the escrow account.

As soon as the money has been credited to the escrow account, the Supplier is immediately informed accordingly by an e-mail in which he is requested to confirm that he is able to effectively deliver the Batch. A Supplier is obligated after such confirmation to deliver the Batch purchased to the Buyer in the manner established.

The purchasing party is responsible for picking up the Batch on the pick-up date as chosen by the purchaser himself.

Sellers must confirm the purchase by Buyer within 10 hours (measured between 8:00 AM and 6:00 PM on Mondays to Fridays) after Purchaser has purchased the Batch. If Seller indicates not to be able (anymore) to deliver or if a confirmation of the seller being able to deliver fails to occur, EggsTrader will refund the entire amount credited by Buyer to the escrow account on the next business day to Buyer, on the bank account that the payment derived from. In case Seller has not responded, the Account will be (temporarily) deactivated.

Plastic trays
If the Batch is delivered on plastic trays, the selling party remains the owner of the plastic trays and the associated items such as intermediate sheets and pallets. The buying party must keep these apart and keep them in their current condition. The buying party is responsible for these being returned within 14 days in their original state after pick-up, unless it has been agreed otherwise via EggsTrader. If the packaging is returned late, or not in their complete/original state, costs may be charged to the buying party.

Pulp trays/EPAL Europallets
The buying party is responsible for the disposal/processing of the pulp packaging and the EPAL Euro pallets. Supplier is obliged to offer the eggs on complete EPAL Euro pallets with dimensions 80×120×14.4 Zentimeter and a bearing capacity of at least 1,500 kilograms. No part of the pallet may be missing. The pallet may in total not be higher than 180 centimetres. The eggs should be placed on the pallets in the following way: 2 intermediate sheets (dividers), preferably followed by an empty tray. On top of the empty tray, place 6 layers of eggs (12 x 30) on trays with a top tray on top. Place an intermediate sheet (divider) between every 6 layers of eggs.

With regard to the delivery, the following rules furthermore apply:

The quantities delivered are in conformity with what was stipulated by Supplier in the Ad, barring minor deviations that fall within tolerances that are customary in the sector.

Delivery of the sold eggs takes place Ex Works. Delivery has occurred as soon as the Batch has been made available to Purchaser at the location of Supplier for loading onto the vehicle that transports the Batch to Purchaser. The risk of breakage and damaging during loading lies with the Purchaser

In case of the partial rescission on account of force majeure, the Purchaser is obliged to purchase the eggs that are available and to pay the purchase price proportionally.

In case of force majeure or exceptional circumstances on the part of Supplier, the Purchaser does not have the right to claim damages.

The Purchaser is obligated - besides a visual inspection by the driver before loading onto the means of transport for externally visible defects - to precisely inspect the Batch immediately after arrival at the place of destination, and to control whether the eggs correspond with the Agreement, whereby the condition, quantity, and quality must especially - though not exclusively - be controlled for. By inspection for quality is expressly, though not exclusively, intended the controlling against effective food (safety) and product standards.

PACKING SLIP & PICK-UP CODE

In the e-mail to the purchaser with location data where the eggs can be picked up on the pick-up date selected by purchaser himself, a pick-up code is indicated. This pick-up code must be transmitted by the driver to the Supplier on the (pick-up) location. The Supplier must transmit this code on EggsTrader.com, whereby it is confirmed that the Batch has effectively been picked up.

After picking up or respectively receiving the Batch purchased, the Buyer will have 48 hours' time to control the Batch purchased, whether they were delivered in accordance with arrangements, and whether they meet the specifications that were established. After EggsTrader has received confirmation from Buyer through the Platform that the Batch delivered is compliant with the Offer - whether or not provided with a quality report - EggsTrader proceeds with payout of the purchase sum from the Escrow Account to the Supplier, after deducting the Fee that is owed by Parties to EggsTrader for the use of the Platform.

If EggsTrader has not received any reaction from Buyer after 48 hours, then Buyer is deemed to agree in all respects with the specifications of the delivery and EggsTrader will proceed with payout of the purchase sum from the Escrow Account to the Supplier after deduction of the Fee that is owed by Parties for the use of the Platform for the transaction to EggsTrader.

2.5 Quality reports

Purchasers are asked after purchasing to upload a quality report to EggsTrader for the Batch purchased. This may be the result of a properly calibrated sorting machine or a control sample of at least 180 eggs per 54,000 eggs, i.e., 0.333%.

This quality report:

 • must be prepared truthfully;
 • must demonstrably regard the relevant Batch;
 • may not be made with the purpose of damaging the Supplier or to otherwise abuse the possibility to communicate the quality measured.

2.6 Second Opinion

 • Supplier can make use of a ‘Second Opinion’ in case he disagrees with the quality measured by the Purchaser if:
  • The rate measured for the second type of eggs is higher than the percentage that was indicated in the ad.
  • The average weight does not correspond with what was indicated in the ad.
  • The average weight does not correspond with what was indicated in the ad.
 • Purchaser can make use of a ‘Second Opinion’ in case the Batch according to Purchaser deviates from the quality submitted - by Supplier - for the Batch. The Supplier is given the opportunity to agree with the Correction, can make a counter proposal once, or can choose to immediately engage a second opinion.
  • This option is only available on condition Purchaser waits with the processing, selling, destruction, or transportation of the Batch until a second opinion has been conducted. If the Batch has been processed, sold, destroyed, or transported, the seller can no longer have a second opinion conducted, and the transaction is paid out as was established upon the original transaction.

For this purpose, the Party wishing a second opinion immediately/directly (though/and no later than within 4 hours after discovery of the discrepancy) contact EggsTrader via e-mail SO@eggstrader.com (or by phone on +31 85 130 27 38).

EggsTrader requires an advance from both parties for the costs of the second opinion on the account of EggsTrader's Payment Service Provider. Both parties are obliged to pay this advance.

If payment of the advance fails to be made by Purchaser within 24 hours, EggsTrader will assume that Purchaser no longer wishes a second opinion and EggsTrader will be allowed to assume that Purchaser retracts the quality objections expressed before and EggsTrader will proceed with the payout of the Purchase Sum from the Escrow Account to Supplier, after deduction of the Fees owed to EggsTrader for the transaction.

If payment of the advance fails to be made by Supplier within 24 hours, EggsTrader will assume that the quality objections are legitimate, and that Supplier no longer wishes a second opinion and EggsTrader will be allowed to assume that Supplier acknowledges the quality objections expressed by Purchaser, and EggsTrader will proceed with the refund of a part of the Purchase Sum (the Correction) from the Escrow Account to Purchaser, after deduction of the Fees owed to Eggstrader.com for the transaction.

If payment of the advance requested is received from Purchaser within 24 hours on the Escrow Account, Eggstrader.com will order an independent assessment office to provide their judgment on the quality that was delivered.

The conclusion of the independent assessment office is binding for Supplier and Purchaser.

Upon the second opinion, two outcomes are possible:

1. Purchaser is right: the batch delivered does not correspond with the details as indicated in the ad.

The following consequences will then automatically enter into effect:

 1. The transaction is automatically rescinded; the Batch must be sent back to the Supplier. Supplier is obligated to (let) recover the delivered Batch at own expense.
 2. The purchase sum received on the Escrow Account of Eggstrader.com is recredited to the Purchaser.
 3. Supplier must pay the costs of the ‘second opinion’ from the advance deposited by him on the Escrow Account.
 4. Supplier owes EggsTrader a lump-sum compensation equal to 200% of the Fee calculated over the rescinded transaction as a reimbursement for the administration costs incurred and the reputational damage suffered, such under the express reservation of rights to compensation of more damage, if such had been or were to be incurred by EggsTrader as a result of the rescinded transaction.

2. Supplier is right: the batch delivered corresponds with the details as represented in the ad.

The following consequences will then automatically enter into effect:

 1. Batch will remain at the purchaser.
 2. the purchase sum received on the Escrow Account of EggsTrader from Purchaser is paid out to the Supplier after deduction of the Fees owed on the transaction.
 3. purchaser must pay the costs of the ‘second opinion’ from the advance deposited by him on the Escrow Account.
 4. the advance deposited by Supplier on the Escrow Account for the second opinion is refunded to Supplier.

2.7 Limitation liability EggsTrader

EggsTrader excludes, to the extent legally possible, liability for all damage that an User incurs through:

 • use of the services of EggsTrader;
 • the Platform or parts thereof not or not safely being available;
 • incorrect information on the Platform;
 • characteristics, quality, or soundness of products offered and/or bought through the Platform;
 • changes to the services of Eggstrader or substantive, functional, or other changes to or on the Platform.

If Eggstrader for any reason whatsoever is liable still, then their liability is limited to a maximum of (a) the total compensation/fee that the User has paid to Eggstrader for the relevant transaction, or (b) € 333,- (in words: three hundred and thirty three euros) whereby the highest of these two amounts applies as a limitation.

2.8 Modifications of the services and the Platform

Eggstrader can modify the Platform or parts thereof at all times at own discretion entirely. They can also at all times change or terminate their services with regard to one or multiple or all Users. Eggstrader strives to announce such a modification or termination within such term as - under the circumstances given - is reasonable, before it is implemented.

2.9 Websites and services of third parties

If the Platform contains references to the websites of third parties (for example by way of a hyperlink or banner) on which Eggstrader does not exert any influence regarding the content, on those websites the (privacy) rules of the relevant websites apply. This also applies to the use of the services from external service providers, such as third-part payment services. The use of these services will then be subject to the (privacy) rules of the relevant service provider.

2.10 Who takes care of my payment?

EggsTrader collaborates with an independent payment services provider. This payment services provider has a permit from the Netherlands central bank ('De Nederlandsche Bank') as a payment service provider and is compliant with all legislation and regulations for the processing of payments, such as PSD2. To control your identity, this payment service provider stores your personal data and IBAN number. This information is not shared with EggsTrader. EggsTrader never is the owner of your money and/or goods, with the exception of the Fees that EggsTrader is entitled to.

The money flows associated with the transaction are administered on an Escrow Account at the payment services provider. The funds deposited on the Escrow Account do not belong to the assets of EggsTrader. The payment services provider is only instructed by EggsTrader for payments from this Escrow Account.

2.11 Complaints mechanism

If a User has a complaint about EggsTrader, this complaint can be submitted in writing by e-mail at the e-mail address support@eggstrader.com. A User can submit a complaint, e.g., regarding the alleged violation of (legal) requirements such as Regulation (EU) 2019/1150 (to the extent applicable), technical issues, and measures or conduct of EggsTrader that have a significant impact on the User. Complaints about a defect in the provision of services must, on pain of their lapsing, be submitted within two weeks after their discovery. Complaints must be submitted in complete and clearly described form. Eggstrader.com strives to react within 14 days after the submittal of the complaint. In case this is not possible, EggsTrader will give complainant an indication of the term for answering within 14 days after submittal of the complaint.

2.12 Miscellaneous provisions

EggsTrader B.V. (“EggsTrader”) is established on Da Vincilaan 13-D, 6716 WC in Ede (GLD). EggsTrader can be reached on phone number +31 85 130 27 38, VAT-number NL858690093B01, and is registered at the Chamber of Commerce under number 71372113. EggsTrader can unilaterally modify these Terms of use from time to time. Modifications to the Terms of use are published on the Platform and are effective for all future transactions, with effect as from the date of publication.

If EggsTrader does not enforce compliance with a provision in the Terms of use or does not oppose the violation of a provision, this does not entail EggsTrader waives the right to enforce and/or oppose such at a later stage or vis-a-vis a different User. Arrangements that deviate from what is established in the Terms of use are only valid if they have been confirmed in writing by an authorised representative of EggsTrader. If one or more provisions of the Terms of use are declared invalid by a competent court of law, such leaves unaffected the remaining provisions of the Terms of use.

Notifications to EggsTrader (otherwise than in the matter of infringing Ads or Ads that are unlawful in another manner) can be directed at EggsTrader B.V., Da Vincilaan 13-D, 6716 WC Ede (GLD). Notifications to Users will be sent by EggsTrader to the e-mail address submitted, or by way of certified mail in case there are grounds for doing so and an address is available. Notifications by e-mail to the submitted e-mail address that were not rejected by the system ("bounced") are deemed to have arrived.

Notifications made by way of certified mail will be deemed to have been received 5 (five) business days after the date of sending.

EggsTrader has the right at all times to transfer their rights and obligations from the agreements that regard the services of EggsTrader to one of their group companies. Users will be informed concerning afterwards.

These Terms of use form the entire agreement between the User and EggsTrader and replace all earlier agreements pertaining to the use of the Website.

3. Applicable law and choice of court

The agreement that flows from the Terms of use between EggsTrader and the User is governed by the laws of the Netherlands. In case of a dispute flowing from the agreement or from the Terms of use, the court of law in Arnhem will have exclusive jurisdiction.

The Purchase Agreements that are adopted between Supplier and Purchaser through the use of the Platform are governed by the law of the country of the place of establishment of Seller. The Vienna Treaty (CISG) does not apply.In case of a dispute flowing from the purchase agreement, only the court of law of the place of establishment of Seller will be competent.

4. Privacy of and contact between Users

4.1 Data of Users are not visible to other Users of the Platform.

Only at the moment that two parties have reached an agreement and the Supplier has confirmed he is able to deliver the Batch, location data are shared so that it is clear where the purchaser can pick up the Batch on the pick-up date that was agreed upon. It is therefore not necessary to be in direct contact with the other party. Were the need arises to enter into contact with the other party, then such contact is possible (in consultation) through EggsTrader. The business and/or location data of the other party may only be used to pick up the eggs on the established pick-up date.

4.2 Access to data by EggsTrader and the User

During the term of the agreement with the User, and for a period of 60 months after, in the context of their provision of services, EggsTrader has access to the data of Users that were provided by them or that were generated upon the use of the Platform. This may regard, for example, information that Users provide to EggsTrader when they create an account, such as business and personal data, all types of other information that is required for the creation for an account, the content of messages, and content. During the use of the Platform, information is generated by EggsTrader as well, such as information on placed Ads, transactions, and payment information (if applicable).

A User obtains the information that is required to be able to use the Platform, such as contact information of Suppliers and Purchasers, and relevant information on his Ad. During the term of his agreement with EggsTrader, a User has access to his account and the associated information, such as the content of Ads, and transactions of Users.

If EggsTrader provides (generated) data to third parties and this is not necessary for the provision of services, information concerning will be provided to the User, to the extent legally required. It is indicated in the EggsTrader privacy statement how EggsTrader treats information that regards personal data.

After the ending of the agreement with the User, EggsTrader can retain information on and data from the account of the User and (continue to) use such freely at own discretion.

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Willkommen bei EggsTrader!

EggsTrader BV ("EggsTrader", "wir", "uns" oder "unser") bietet Benutzern ("Benutzer", "Nutzer" oder "Sie") über ihre Webseite und Apps (die "Plattform") eine Plattform für den Kauf und Verkauf von Eiern durch Benutzer auf dem Geschäftsmarkt an, indem Benutzer Anzeigen (die "Anzeige") für Eier (die "Charge") schalten, indem Benutzer Eier anbieten (oder suchen können) sowie Eier kaufen oder verkaufen können (einzeln und gemeinsam die "Dienstleistungen"). Die Liste der oben genannten Dienstleistungen ist nicht vollständig und von Zeit zu Zeit können zusätzliche Dienstleistungen von uns angeboten werden.

Auf der Plattform können Eier (die "Charge") vom Benutzer angeboten und gesucht sowie gekauft und verkauft werden. Für letztere - sowohl Kauf als auch Verkauf - wird EggsTrader ein Entgelt in Form einer Gebühr (die "Gebühr") geschuldet.

Eine Anzeige enthält alle von EggsTrader vorgeschriebenen Informationen zur angebotenen Eiercharge. Wenn die Charge nicht den in der Anzeige genannten Spezifikationen entspricht, kann eine Korrektur auf den auszuzahlenden Betrag angewendet werden (die „Korrektur“).

Im Folgenden sind die Nutzungsbedingungen ("Bedingungen") für die Nutzung der Plattform, der Webseite, der App und der Dienste aufgeführt.

Mit dem Besuch und der Nutzung unserer Plattform schließt der Benutzer eine Vereinbarung mit EggsTrader und der Benutzer stimmt diesen Nutzungsbedingungen zu.

In unserer Datenschutzerklärung wird erläutert, wie EggsTrader mit Geschäfts- und Transaktionsdaten umgeht und wie wir deren Vertraulichkeit schützen, wenn Sie die Plattform nutzen.

Die Dienste von EggsTrader sind nur für Geschäftsbenutzer und nicht für Verbraucher (jede natürliche Person, die zu einem Zweck handelt, der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann) zugänglich.

1.2 Garantie

EggsTrader kann nicht garantieren, dass unsere Dienste immer den Erwartungen der Benutzer entsprechen. EggsTrader kann nicht garantieren, dass die Plattform einwandfrei funktioniert oder dass ein ständiger bzw. sicherer Zugriff auf die Plattform oder Teile davon möglich ist und diese gewartet werden können.

1.3 Qualitätssicherung

Es ist nicht gestattet, Eier über die Plattform anzubieten und zu handeln, wenn dies gegen die lokal anwendbare Handelsstandards oder Gesetze und Vorschriften verstößt. Es ist außerdem nicht gestattet, eine Charge zu kaufen, die gegen die vor Ort geltenden Handelsstandards oder Gesetze und Vorschriften verstößt. Mit "lokal anwendbare Handelsstandards oder Gesetzen und Vorschriften" sind hier sowohl die Handelsstandards und Gesetze und Vorschriften gemeint, die im Herkunftsland als auch im Bestimmungsland der Eier gelten.

Für Benutzer innerhalb der Europäischen Union (die „EU“) ist es außerdem nicht gestattet, Eier über die Plattform anzubieten und zu handeln, wenn dies gegen die Verordnung der EU-Handelsnormen für Eier EG-Nr. 589/2008 und die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 verstößt, da diese Vorschriften jetzt formuliert sind und in Zukunft formuliert werden.

1.4 Unzulässige Nutzung der Plattform

Der Inhalt der Plattform darf vom Benutzer nicht vollständig oder teilweise kopiert, reproduziert bzw. veröffentlicht werden. Es ist dem Benutzer nicht gestattet, den Inhalt der Plattform anders als in diesen Nutzungsbedingungen beschrieben zu ändern. Es ist dem Benutzer nicht gestattet, geschäftliche oder persönliche Daten von Benutzern zu sammeln, die Transaktionen über die Plattform durchführen (einschließlich E-Mail-Adressen und Telefonnummern) oder andere Benutzer zu kontaktieren, um eigene Produkte oder Dienstleistungen anzubieten.

Die Datenbank mit Daten zu den angebotenen Eierchargen unterliegt dem Datenbankrecht von EggsTrader. Dies bedeutet unter anderem, dass es dem Nutzer nicht gestattet ist, einen wesentlichen Teil des Inhalts der Datenbank mit Anzeigen anzufordern und wiederzuverwenden oder wiederholt und systematisch nicht wesentliche Teile des Inhalts der Datenbank anzufordern diese im Sinne des Niederländischen Gesetzes über Datenbanken ('Databankenwet') wiederzuverwenden.

Sofern EggsTrader nicht die Erlaubnis dazu erteilt hat, ist es nicht gestattet, Anzeigen auf der Plattform über ein automatisiertes System oder auf eine andere Weise als die dafür angegebene Funktionalität zu schalten.

Es ist nicht gestattet, Anzeigen im Namen Dritter zu schalten oder zu kaufen.

1.5 Missbrauch der Plattform und deren Folgen

Um illegale und rechtsverletzende Anzeigen und andere Probleme zu melden, bitten wir Sie, die E-Mail-Adresse complaints@eggstrader.com zu verwenden. Sie können Beschwerden über Betrug oder unlautere Handelspraktiken über support@eggstrader.com melden.

Wenn EggsTrader Informationen von Benutzern erhält oder aus verschiedenen Gründen der Meinung ist, dass ein bestimmter Benutzer nicht in Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften und / oder den Nutzungsbedingungen und / oder der Datenschutzerklärung handelt, können wir - wenn wir Gründe dafür sehen und dies liegt ganz im Ermessen von EggsTrader - Maßnahmen aus Sicherheitsgründen und zum Schutz unserer Benutzer ergreifen. EggsTrader kann diese Maßnahmen auch ergreifen, wenn ein (oder mehrere) Benutzer die Plattform in unangemessener Weise nutzen, z.B. wenn diese Nutzung andere Benutzer oder das ordnungsgemäße Funktionieren der Plattform behindert und die Transaktionen darauf stört.

In solchen Fällen, kann EggsTrader:

 1. den relevanten Benutzer von den Diensten von EggsTrader ausschließen oder bestimmte Funktionen für diesen Benutzer einschränken. Dies kann beispielsweise die Sperrung des Kontos des betreffenden Nutzers, die Einschränkung der Möglichkeit, neue Anzeigen zu schalten und auf Anzeigen von Dritten reagieren zu können, betreffen, oder
 2. eine oder mehrere Anzeigen der betreffenden Nutzer entfernen, ohne den vom Nutzer gezahlten Betrag zu erstatten.
 3. Schadensersatz verlangen, falls anderen Benutzern von EggsTrader oder EggsTrader in böser Absicht Schaden zugefügt wurde.
 4. andere (rechtliche) Maßnahmen ergreifen, die EggsTrader für ratsam hält.

Im Rahmen der oben genannten Maßnahmen kann EggsTrader personenbezogene Daten der betroffenen Personen verarbeiten. Wenn es Gründe dafür gibt, kann EggsTrader beispielsweise im Rahmen des Gesetzes die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen an Strafverfolgungsbehörden übermitteln, alle Angelegenheiten in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung.

2. Regeln für die Nutzung der Plattform

2.1 EggsTrader ist eine Handelsplattform

EggsTrader ist eine Plattform, auf der ein Lieferant Anzeigen für den Verkauf von Eierchargen schalten kann und ein Benutzer diese Anzeigen sehen und Eierchargen erwerben kann.

EggsTrader ist bzw. wird keine Partei der Vereinbarung sein, die zwischen einem Lieferanten und einem Käufer von Eierchargen geschlossen wird. EggsTrader bietet dem Verkäufer und Käufer der Charge den Schutz eines Verkäufers und Käufers.

Für die Nutzung der Webseite schulden die Benutzer EggsTrader eine Gebühr, die auf der Webseite veröffentlicht und berechnet und in die Finanzübersicht aufgenommen wird, die bei der Erstellung eines Angebots erstellt wird. Diese Gebühr muss als Teil der Transaktionssumme auf dem Treuhandkonto abgerechnet werden, das EggsTrader bei seinem Zahlungsanbieter zur Verfügung steht. Von dort aus, wird die Gebühr bei Abrechnung der Zahlung an EggsTrader gezahlt. Benutzer erteilen hiermit EggsTrader, oder ihrem Zahlungsanbieter, eine Gebühr und Autorisierung zur Zahlung der von ihnen an EggsTrader geschuldeten Gebühr pro Transaktion an EggsTrader von dem von EggsTrader bei ihrem Zahlungsanbieter geführten Treuhandkonto.

2.2 Kontoerstellung

EggsTrader Konto

Bevor ein Nutzer eine Anzeige schalten oder Eierchargen kaufen kann, muss er ein Account auf de Website erstellen, sich zunächst anmelden. Anmeldedaten sind streng persönlich. Es ist Benutzern nicht gestattet, Anmeldedaten an Dritte weiterzugeben. Es ist Nutzern nicht gestattet, Anmeldedaten von Dritten für die Platzierung von Anzeigen oder den Kauf von Eiern zu verwenden.

Annahmevereinbarung zwischen EggsTrader und Nutzer

 • Indem der Benutzer ein Konto erstellt und die Nutzungsbedingungen akzeptiert hat, wird die Vereinbarung mit EggsTrader geschlossen. Der Nutzer kann dann eine Anzeige erstellen und platzieren sowie Anzeigen von anderen anzeigen, auswählen und akzeptieren.
 • Bevor Benutzer über die Plattform kaufen oder verkaufen können, muss der Benutzer einen Überprüfungsprozess durchlaufen. Dabei wird der Benutzer von einem Zahlungsanbieter kontrolliert, der KYC-Prüfungen auf der Grundlage von Identitätsdaten, Handelskammernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Bankkonto und möglicherweise anderen Aspekten durchführt.

EggsTrader speichert alle Daten aus jedem Angebot und jeder Transaktion. Unter Ausschluss Dritter ist EggsTrader Rechteinhaber an den über die Webseite generierten Daten.

Die Nutzer sind ausschließlich dafür verantwortlich, dass ihre Anzeigen und die damit angebotenen Eierchargen während der Laufzeit des Angebots auf der Plattform verfügbar sind und (weiterhin) den angegebenen / ausgewählten Qualifikationen, Zertifizierungen und Vorschriften in Bezug auf Qualität, Handelbarkeit und Eignung für den Transport ohne Qualitätsverlust entsprechen.

Wenn die in der Anzeige angebotene Eiercharge nicht mehr verfügbar ist, muss das Angebot sofort entfernt werden.

2.3 Allgemeine Regeln für die Platzierung einer Anzeige auf der Webseite

Anzeigen, die von einem Nutzer auf der Webseite geschaltet werden, müssen den folgenden allgemeinen Regeln entsprechen.

Die Erstellung einer Anzeige:

 • Jede Anzeige muss in Übereinstimmung mit dem auf der Webseite angebotenen Format erfolgen.
 • Das Angebot muss alle relevanten Informationen enthalten, die wahrheitsgemäß bereitgestellt werden.
 • Es ist nicht gestattet, dieselbe Eiercharge in mehreren Anzeigen zum Verkauf anzubieten und mehrere identische Anzeigen gleichzeitig auf der Webseite online zu schalten.
 • Es ist nicht gestattet, durch die Verwendung von mehr als einem Konto mehrere identische Anzeigen oder mehrere Anzeigen für dieselbe Eiercharge oder denselben Dienst zu schalten.
 • Der Inhalt der Anzeige darf nicht irreführend, ungenau oder falsch sein. Die Eigenschaften der zum Verkauf angebotenen Eierchargen müssen korrekt und klar beschrieben werden.

Illegale oder rechtswidrige Produkte oder Dienstleistungen

Es ist nicht gestattet, Eierchargen anzubieten, die in irgendeiner Weise illegal oder rechtswidrig sind oder deren Handel verboten ist oder die gegen die Verordnung für Eier EG-Nr. 589/2008 und die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, verstoßen, so wie diese Vorschriften jetzt formuliert sind bzw. wie sie in Zukunft formuliert werden.

Mit "illegal oder rechtswidrig" sind hier auch Eierchargen gemeint, die unter Verstoß gegen die im Herkunftsland und im Bestimmungsland der Eier geltenden Handelsstandards, Anforderungen oder (gesetzlichen) Vorschriften hergestellt oder gehandelt werden.

Sowohl der Lieferant als auch der Käufer müssen beim Platzieren und Beantworten von Anzeigen immer selbst gut aufpassen. Benutzer (Lieferanten und Käufer) müssen die Gesetze und Vorschriften auf dem Gebiet der Eier und den Handel damit selbst kennen. EggsTrader empfiehlt Benutzern im Zweifelsfall, weitere Informationen oder Ratschläge einzuholen, beispielsweise auf der Webseite der zuständigen Handelskammer.

Lieferanten müssen überprüfen, ob die von ihnen angebotenen Eierchargen vorhanden und "echt" sind und gehandelt werden können, bevor sie sie auf EggsTrader anbieten.

2.4 Annahme des Kaufvertrags auf der Plattform und Abwicklung der Transaktion

Nachdem der Käufer auf die Schaltfläche "Kaufen" geklickt hat, hat der Käufer die Möglichkeit, die Nutzungsbedingungen zu lesen, diese Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und seine Zustimmung zu der damit verbundenen (finanziellen) Transaktion und den geschuldeten Gebühren zu bestätigen.

Der Käufer wird dann ebenfalls gebeten, für die korrekte Berechnung der geschuldeten Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer anzugeben, in welches Land die Eier transportiert werden, und der Käufer muss seinen Namen und seinen Unterzeichnungsort angeben, und er muss dies mit einer digitalen Unterschrift signieren. Der Käufer garantiert, dass die Ware in das angegebene Bestimmungsland transportiert und dort geliefert wird, und schützt den Verkäufer vor allen Mehrwertsteuer- und sonstigen Ansprüchen in Bezug auf die Lieferung.

Anschließend erhält der Käufer auf seinem Mobiltelefon eine SMS mit einem Code zur Kontrolle seiner Identität. Auf diese Weise überprüft EggsTrader, ob der Käufer die Eiercharge effektiv kaufen möchte und nicht versehentlich auf die Schaltfläche "Kaufen" geklickt hat.

Anschließend erscheint die Schaltfläche „Kauf bestätigen“. Wenn der Käufer darauf klickt, wird ein Kaufvertrag geschlossen und der Benutzer / Käufer ist rechtlich an den Benutzer / Lieferanten gebunden.

Der Käufer muss den Kaufbetrag sofort auf ein verwaltetes Treuhandkonto überweisen, das EggsTrader zur Verfügung steht, das bei der „Online Payments Foundation“ registriert ist, oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister (PSP), der künftig von EggsTrader benannt wird. Die Zahlung des Käufers verbleibt nach der Überweisung auf dem Treuhandkonto, bis der Käufer die Eiercharge abgeholt bzw. erhalten hat, je nach den mit dem Lieferanten festgelegten Lieferbedingungen. Im Falle einer technischen Störung, bei der eine solche Option nicht verfügbar ist, muss das Geld spätestens innerhalb von 1 (einer) Stunde manuell auf das Treuhandkonto überwiesen werden.

Sobald das Geld dem Treuhandkonto gutgeschrieben wurde, wird der Lieferant unverzüglich durch eine E-Mail entsprechend informiert, in der er aufgefordert wird, zu bestätigen, dass er die Eiercharge effektiv liefern kann. Ein Lieferant ist nach einer solchen Bestätigung verpflichtet, die gekaufte Eiercharge in der festgelegten Weise an den Käufer zu liefern.

Der Käufer ist dafür verantwortlich, die Eiercharge am vom Käufer selbst gewählten Abholtermin abzuholen.

Verkäufer müssen den Kauf durch den Käufer innerhalb von 10 Stunden (gemessen montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr) bestätigen, nachdem der Käufer die Eiercharge gekauft hat. Wenn der Verkäufer angibt, nicht mehr liefern zu können, oder wenn keine Bestätigung vorliegt, dass der Verkäufer liefern kann, erstattet EggsTrader dem Käufer den gesamten vom Käufer auf dem Treuhandkonto gutgeschriebenen Betrag am nächsten Werktag Bankkonto, von dem die Zahlung stammt. Falls der Verkäufer nicht geantwortet hat, wird das Konto (vorübergehend) deaktiviert.

Kunststoffschalen
Wenn die Eiercharge auf Plastikschalen geliefert wird, bleibt der Verkäufer der Eigentümer der Plastikschalen und der dazugehörigen Gegenstände wie Zwischenblätter und Paletten. Der Käufer muss diese auseinanderhalten und in ihrem aktuellen Zustand halten. Der Käufer ist dafür verantwortlich, dass diese innerhalb von 14 Tagen nach Abholung in ihrem ursprünglichen Zustand zurückgegeben werden, sofern durch EggsTrader nichts anderes festgestellt wurde. Wenn die Verpackung verspätet oder nicht in ihrem vollständigen / ursprünglichen Zustand zurückgesandt wird, können dem Käufer Kosten in Rechnung gestellt werden.

Zellstoffschalen / EPAL Euro-Paletten
Der Käufer ist für die Entsorgung / Verarbeitung der Zellstoffverpackung und der EPAL-Euro-Paletten verantwortlich. Der Lieferant ist verpflichtet, die Eier auf kompletten EPAL-Euro-Paletten mit den Abmessungen 80×120×14,4 Zentimeter und einer Tragfähigkeit von mindestens 1.500 Kilogramm anzubieten. Kein einziger Teil der Palette darf fehlen. Die Palette darf insgesamt nicht höher als 180 Zentimeter sein. Die Eier sollten wie folgt auf die Paletten gelegt werden: 2 Zwischenblätter darauf vorzugsweise eine leere Schale. Darüber 6 Schichten von 12x30 Eier. Legen sie auf jede 6 Schichte ein Zwischenblatt

Für die Lieferung gelten weiterhin folgende Regeln:

Die gelieferten Mengen stimmen mit den Angaben des Lieferanten in der Anzeige überein, mit Ausnahme geringfügiger Abweichungen, die innerhalb der branchenüblichen Toleranzen liegen.

Die Lieferung der verkaufte Eiercharge erfolgt ab Werk. Die Lieferung erfolgt, sobald die Eiercharge dem Käufer am Ort des Lieferanten zum Laden in das Fahrzeug zur Verfügung gestellt wurden, das die Eiercharge zum Käufer transportiert. Die Gefahr von Bruch und Beschädigung beim laden liegt beim Käufer.

Im Falle des teilweisen Rücktritts aufgrund höherer Gewalt ist der Käufer verpflichtet, die wohl verfügbaren Eiercharge zu kaufen und den Kaufpreis anteilig zu zahlen.

Bei höherer Gewalt oder außergewöhnlichen Umständen des Lieferanten hat der Käufer keinen Anspruch auf Schadensersatz.

Der Käufer ist verpflichtet - neben einer Sichtprüfung durch den Fahrer vor dem Verladen auf das Transportmittel auf äußerlich sichtbare Mängel - die Eiercharge unmittelbar nach Ankunft am Bestimmungsort genau zu prüfen und zu prüfen, ob die Eiercharge der Vereinbarung entsprechen, weswegen der Zustand, die Menge und die Qualität insbesondere - wenn auch nicht ausschließlich - kontrolliert werden müssen. Mit der Qualitätsprüfung ist ausdrücklich, wenn auch nicht ausschließlich, die Kontrolle auf wirksame Lebensmittel- (Sicherheits-) und Produktstandards gemeint.

LIEFERSCHEIN & CODE

In der E-Mail an den Käufer mit Standortdaten, in denen die Eiercharge an dem vom Käufer selbst ausgewählten Abholdatum abgeholt werden können, wird ein Abholcode angegeben. Dieser Abholcode muss vom Fahrer an den Lieferanten am (Abhol-) Ort übermittelt werden. Der Lieferant muss diesen Code auf EggsTrader.com übermitteln, wobei bestätigt wird, dass die Eiercharge effektiv abgeholt wurde.

Nach dem Abholen bzw. Empfangen der gekauften Eiercharge hat der Käufer 48 Stunden Zeit, um die gekaufte Eiercharge zu kontrollieren, ob sie gemäß den Vereinbarungen geliefert wurden und ob sie den festgelegten Spezifikationen entsprechen. Nachdem EggsTrader vom Käufer über die Plattform die Bestätigung erhalten hat, dass die gelieferte Eiercharge mit dem Angebot übereinstimmt - unabhängig davon, ob ein Qualitätsbericht vorliegt oder nicht -, fährt EggsTrader mit der Auszahlung des Kaufbetrags vom Treuhandkonto an den Lieferanten fort, nachdem vom Betrag die Gebühr, die die Parteien EggsTrader für die Nutzung der Plattform schulden, abgezogen wurde.

Wenn EggsTrader nach 48 Stunden keine Reaktion vom Käufer erhalten hat, stimmt der Käufer den Spezifikationen der Lieferung in jeder Hinsicht zu, und EggsTrader zahlt den Kaufbetrag nach Abzug der Gebühr vom Treuhandkonto an den Lieferanten aus, die von den Parteien für die Nutzung der Plattform für die Transaktion an EggsTrader geschuldet wird.

2.5 Qualitätsberichte

Käufer werden nach dem Kauf gebeten, einen Qualitätsbericht für die gekaufte Charge auf EggsTrader hochzuladen. Dies kann das Ergebnis einer ordnungsgemäß kalibrierten Sortiermaschine oder einer Kontrollprobe von mindestens 180 Eiern pro 54.000 Eiern sein, d.h. 0,333%.

Dieser Qualitätsbericht:

 • muss wahrheitsgemäß vorbereitet sein;
 • muss nachweislich die relevante Eiercharge berücksichtigen;
 • darf nicht mit dem Ziel erstellt werden, den Lieferanten zu schädigen oder die Möglichkeit zur Kommunikation der gemessenen Qualität anderweitig zu missbrauchen.

2.6 Zweite Meinung

 • Der Lieferant kann eine „Zweite Meinung“ einholen, wenn er mit der vom Käufer gemessenen Qualität nicht einverstanden ist, wenn:
  • Die für die zweite Art von Eiern gemessene Rate höher ist, als der in der Anzeige angegebene Prozentsatz
  • Das durchschnittliche Gewicht nicht den Angaben in der Anzeige entspricht
  • Die genannten Zertifizierungen ungültig sind oder nicht den Angaben in der Anzeige entsprechen.
 • Der Käufer kann eine „Zweite Meinung“ einholen, falls die Eiercharge nach Angaben des Käufers von der vom Lieferanten für die Eiercharge vorgelegten Qualität abweicht.
  • Der Lieferant hat die Möglichkeit, der Korrektur zuzustimmen, einmal einen Gegenvorschlag zu unterbreiten oder sofort eine sogenannte Second Opinion einzuholen.
  • Diese Option ist nur unter der Bedingung verfügbar, dass der Käufer mit der Verarbeitung, dem Verkauf, der Zerstörung oder dem Transport der Eiercharge wartet, bis eine Second Opinion abgegeben wurde. Wenn die Eiercharge verarbeitet, verkauft, zerstört oder transportiert wurde, kann der Verkäufer keine Second Opinion mehr abgeben, und die Transaktion wird so ausgezahlt, wie dies bei der ursprünglichen Transaktion festgestellt wurde.

Zu diesem Zweck möchte die Partei, die sofort / direkt (obwohl / und spätestens innerhalb von 4 Stunden nach Feststellung der Diskrepanz) eine Second Opinion wünscht, EggsTrader per E-Mail SO@eggstrader.com (oder telefonisch unter +31 85 130 27) kontaktieren 38).

EggsTrader verlangt von beiden Parteien einen Vorschuss für die Kosten der Second Opinion auf Rechnung des Zahlungsdienstleisters von EggsTrader. Beide Parteien sind verpflichtet, diesen Vorschuss zu zahlen.

Wenn die Zahlung durch den Käufer nicht innerhalb von 24 Stunden erfolgt, geht EggsTrader davon aus, dass der Käufer keine Second Opinion mehr wünscht, und EggsTrader kann davon ausgehen, dass der Käufer die zuvor geäußerten Qualitätsbeschwerden zurückzieht und EggsTrader mit der Auszahlung des Kaufbetrags von fortfährt das Treuhandkonto an den Lieferanten nach Abzug der Gebühren, die EggsTrader für die Transaktion geschuldet wurden.

Wenn die Zahlung durch den Lieferanten nicht innerhalb von 24 Stunden erfolgt, geht EggsTrader davon aus, dass die Qualitätsbeschwerden legitim sind und dass der Lieferant keine Second Opinion mehr wünscht, und EggsTrader kann davon ausgehen, dass der Lieferant die vom Käufer und EggsTrader geäußerten Qualitätsbeschwerden anerkennt. Nach Abzug der Gebühren, die Eggtrader.com für die Transaktion geschuldet wurden, wird ein Teil des Kaufbetrags (die Korrektur) vom Treuhandkonto an den Käufer zurückerstattet.

Wenn die Zahlung des angeforderten Vorschusses vom Käufer innerhalb von 24 Stunden auf dem Treuhandkonto eingeht, wird Eggstrader.com ein unabhängiges Bewertungsbüro beauftragen, die Beurteilung der gelieferten Qualität vorzunehmen.

Die Entscheidung des unabhängigen Bewertungsbüros ist für Lieferant und Käufer verbindlich.

Nach der Second Opinion sind zwei Ergebnisse möglich:

1. Der Käufer hat Recht: Die gelieferte Eiercharge entspricht nicht den Angaben in der Anzeige.

Die folgenden Konsequenzen treten dann automatisch in Kraft:

 1. Die Transaktion wird automatisch abgebrochen. Die Eiercharge muss an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Der Lieferant ist verpflichtet, die gelieferten Eiercharge auf eigene Kosten zurückzunehmen.
 2. Die auf dem Treuhandkonto von Eggstrader.com erhaltene Kaufsumme wird dem Käufer gutgeschrieben.
 3. Der Lieferant muss die Kosten für die Second Opinion aus dem von ihm auf dem Treuhandkonto hinterlegten Vorschuss bezahlen.
 4. Der Lieferant schuldet EggsTrader eine Pauschalentschädigung in Höhe von 200% der Gebühr, die über die zurückgenommene Transaktion berechnet wird, als Erstattung der entstandenen Verwaltungskosten und des erlittenen Reputationsschadens, beispielsweise unter dem ausdrücklichen Vorbehalt von Schadensersatzansprüchen für mehr Schaden, falls dies der Fall war oder EggsTrader infolge der zurückgenommenen Transaktion entstehen sollte.

2. Der Lieferant hat Recht: Die gelieferte Eiercharge entspricht den Angaben in der Anzeige.

Die folgenden Konsequenzen treten dann automatisch in Kraft:

 1. Die Eiercharge verbleibt beim Käufer
 2. Der vom Käufer auf dem Treuhandkonto von EggsTrader erhaltene Kaufbetrag wird nach Abzug der für die Transaktion geschuldeten Gebühren an den Lieferanten ausgezahlt.
 3. Der Käufer muss die Kosten für die Second Opinion aus dem von ihm auf dem Treuhandkonto hinterlegten Vorschuss bezahlen.
 4. Der vom Lieferanten auf dem Treuhandkonto für die Second Opinion hinterlegte Vorschuss wird dem Lieferanten zurückerstattet.

2.7 Haftungsbeschränkung EggsTrader

EggsTrader schließt, soweit gesetzlich möglich, die Haftung für alle Schäden aus, die einem Benutzer entstehen:

 • Nutzung der Dienste von EggsTrader;
 • die Plattform oder Teile davon sind nicht oder nicht sicher verfügbar;
 • falsche Informationen auf der Plattform;
 • Eigenschaften, Qualität oder Unversehrtheit der über die Plattform angebotenen und/oder gekauften Produkte;
 • Änderungen an den Diensten von EggsTrader oder wesentliche, funktionale oder andere Änderungen an oder auf der Plattform.

Wenn EggsTrader aus irgendeinem Grund doch haftet, ist ihre Haftung auf maximal (a) die Gesamtentschädigung / Gebühr begrenzt, die der Benutzer für die betreffende Transaktion an EggsTrader gezahlt hat, oder (b) 333 €, (in Wörter: dreihundert dreiunddreißig Euro) wobei der höhere Betrag dieser beiden als Begrenzung gilt.

2.8 Änderungen der Dienste und der Plattform

EggsTrader kann die Plattform oder Teile davon jederzeit nach eigenem Ermessen ändern. Sie können ihre Dienste auch jederzeit in Bezug auf einen oder mehrere oder alle Benutzer ändern oder beenden. EggsTrader bemüht sich, eine solche Änderung oder Beendigung innerhalb einer Frist anzukündigen, die - unter den gegebenen Umständen - angemessen ist, bevor sie implementiert wird.

2.9 Webseiten und Dienste Dritter

Wenn die Plattform Verweise auf Webseiten Dritter enthält (z.B. über einen Hyperlink oder ein Banner), auf deren Inhalt EggsTrader keinen Einfluss hat, gelten auf diesen Webseiten die (Datenschutz-) Richtlinien der jeweiligen Webseiten. Dies gilt auch für die Nutzung der Dienste von externen Dienstleistern, wie z.B. Zahlungsdienstleister Dritter. Die Nutzung dieser Dienste unterliegt den (Datenschutz-) Richtlinien des jeweiligen Dienstanbieters.

2.10 Wer kümmert sich um meine Zahlung?

EggsTrader arbeitet mit einem unabhängigen Zahlungsdienstleister zusammen. Dieser Zahlungsdienstleister verfügt über eine Genehmigung der niederländischen Zentralbank ('De Nederlandsche Bank') als Zahlungsdienstleister und entspricht allen Gesetzen und Vorschriften für die Verarbeitung von Zahlungen, wie z. B. PSD2. Um Ihre Identität zu kontrollieren, speichert dieser Zahlungsdienstleister Ihre persönlichen Daten und Ihre IBAN-Nummer. Diese Informationen werden nicht an EggsTrader weitergegeben. EggsTrader ist niemals der Eigentümer Ihres Geldes und / oder Ihrer Waren, mit Ausnahme der Gebühren, auf die EggsTrader Anspruch hat. Die mit der Transaktion verbundenen Geldflüsse werden auf einem Treuhandkonto beim Zahlungsdienstleister verwaltet. Die auf dem Treuhandkonto eingezahlten Beträge gehören nicht zum Vermögen von EggsTrader. Der Zahlungsdienstleister wird von EggsTrader nur für Zahlungen von diesem Treuhandkonto angewiesen.

2.11 Beschwerdemechanismus

Wenn ein Benutzer eine Beschwerde über EggsTrader hat, kann diese Beschwerde schriftlich per E-Mail an die E-Mail-Adresse support@eggstrader.com gesendet werden. Ein Benutzer kann eine Beschwerde einreichen, z.B. in Bezug auf den mutmaßlichen Verstoß gegen (gesetzliche) Anforderungen wie die Verordnung (EU) 2019/1150 (soweit zutreffend), technische Probleme und Maßnahmen oder das Verhalten von EggsTrader, was erhebliche Auswirkungen auf den Nutzer haben. Beschwerden über einen Mangel bei der Erbringung von Dienstleistungen müssen innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Entdeckung eingereicht werden. Beschwerden müssen in vollständiger und klar beschriebener Form eingereicht werden. Eggstrasder.com bemüht sich, innerhalb von 14 Tagen nach Einreichung der Beschwerde zu reagieren. Falls dies nicht möglich ist, gibt EggsTrader dem Beschwerdeführer innerhalb von 14 Tagen nach Einreichen der Beschwerde einen Hinweis auf die Frist für die Beantwortung.

2.12 Sonstige Bestimmungen

EggsTrader B.V. („EggsTrader“) hat seine Niederlassung im Da Vincilaan 13-D, 6716 WC in Ede (GLD). EggsTrader ist unter der Telefonnummer +31 85 130 27 38, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer NL858690093B01 erreichbar und bei der Handelskammer unter der Nummer 71372113 registriert. EggsTrader kann diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit einseitig ändern. Änderungen der Nutzungsbedingungen werden auf der Plattform veröffentlicht und gelten für alle zukünftigen Transaktionen ab dem Datum der Veröffentlichung.

Wenn EggsTrader die Einhaltung einer Bestimmung in den Nutzungsbedingungen nicht erzwingt oder sich der Verletzung einer Bestimmung nicht widersetzt, bedeutet dies nicht, dass EggsTrader auf das Recht verzichtet, diese zu einem späteren Zeitpunkt oder gegenüber einer Bestimmung durchzusetzen und / oder bei anderen Nutzern abzulehnen. Vereinbarungen, die von den Bestimmungen der Nutzungsbedingungen abweichen, sind nur gültig, wenn sie von einem autorisierten Vertreter von EggsTrader schriftlich bestätigt wurden. Wenn eine oder mehrere Bestimmungen der Nutzungsbedingungen von einem zuständigen Gericht für ungültig erklärt werden, bleiben die übrigen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen davon unberührt.

Benachrichtigungen an EggsTrader (anders als bei Verstößen gegen Anzeigen, die auf andere Weise rechtswidrig sind) können an EggsTrader B.V., Da Vincilaan 13-D, 6716 WC Ede (GLD) gerichtet werden. Benachrichtigungen an Benutzer werden von EggsTrader an die übermittelte E-Mail-Adresse oder per Einschreiben gesendet, falls Gründe dafür vorliegen und eine Adresse verfügbar ist. Benachrichtigungen per E-Mail an die übermittelte E-Mail-Adresse, die vom System nicht abgelehnt wurden ("bounced"), gelten als erhalten.

Mitteilungen per Einschreiben gelten 5 (fünf) Werktage nach dem Versanddatum als eingegangen.

EggsTrader hat jederzeit das Recht, ihre Rechte und Pflichten aus den Vereinbarungen, die die Dienstleistungen von EggsTrader betreffen, auf eines ihrer Konzernunternehmen zu übertragen. Die Benutzer werden anschließend darüber informiert.

Diese Nutzungsbedingungen bilden die gesamte Vereinbarung zwischen dem Benutzer und EggsTrader und ersetzen alle früheren Vereinbarungen.

3. Anwendbares Recht und Wahl des Gerichts

Die Vereinbarung, die sich aus den Nutzungsbedingungen zwischen EggsTrader und dem Benutzer ergibt, unterliegt der niederländischen Gesetzgebung. Bei Streitigkeiten aus der Vereinbarung oder den Nutzungsbedingungen ist ausschließlich das Gericht in Arnheim zuständig.

Die Kaufverträge, die zwischen dem Lieferanten und dem Käufer über die Nutzung der Plattform geschlossen werden, unterliegen dem Recht des Landes, in dem sich der Verkäufer niedergelassen hat. Der Wiener Kaufvertrag (CISG) ist nicht anwendbar. Bei Streitigkeiten aus dem Kaufvertrag ist nur das Gericht des Niederlassungsortes des Verkäufers zuständig.

4. Datenschutz und Kontakt zwischen Benutzern

4.1 Benutzerdaten sind für andere Benutzer der Plattform nicht sichtbar.

Erst in dem Moment, in dem zwei Parteien eine Einigung erzielt haben und der Lieferant bestätigt hat, dass er die Eiercharge liefern kann, werden die Standortdaten weitergegeben, damit klar ist, wo der Käufer die Eiercharge zum vereinbarten Abholtermin abholen kann. Es ist daher nicht erforderlich, in direktem Kontakt mit der anderen Partei zu stehen. Sollte sich die Notwendigkeit ergeben, mit der anderen Partei in Kontakt zu treten, ist dies (in Absprache) über EggsTrader möglich. Die Geschäfts- und / oder Standortdaten der anderen Partei dürfen nur zum Abholen der Eier zum festgelegten Abholdatum verwendet werden.

4.2 Zugriff auf Daten durch EggsTrader und den Benutzer

EggsTrader hat während der Laufzeit der Vereinbarung mit dem Benutzer und für einen Zeitraum von 60 Monaten danach im Rahmen der Bereitstellung von Diensten Zugriff auf die Daten von Benutzern, die von ihnen bereitgestellt wurden oder die bei der Nutzung der Plattform generiert wurden. Dies kann beispielsweise Informationen betreffen, die Benutzer EggsTrader beim Erstellen eines Kontos zur Verfügung stellen, z. B. geschäftliche und persönliche Daten, alle Arten anderer Informationen, die für die Erstellung eines Kontos erforderlich sind, den Inhalt von Nachrichten und den Inhalt. Während der Nutzung der Plattform werden von EggsTrader auch Informationen generiert, z. B. Informationen zu platzierten Anzeigen, Transaktionen und Zahlungsinformationen (falls zutreffend).

Ein Nutzer erhält die Informationen, die für die Nutzung der Plattform erforderlich sind, z. B. Kontaktinformationen von Lieferanten und Käufern sowie relevante Informationen in seiner Anzeige. Während der Laufzeit seiner Vereinbarung mit EggsTrader hat ein Benutzer Zugriff auf sein Konto und die zugehörigen Informationen, wie z. B. den Inhalt von Anzeigen und Transaktionen von Benutzern.

Wenn EggsTrader (generierte) Daten an Dritte weitergibt und dies für die Erbringung von Dienstleistungen nicht erforderlich ist, werden dem Benutzer Informationen in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang zur Verfügung gestellt. In der Datenschutzerklärung von EggsTrader wird angegeben, wie EggsTrader mit Informationen umgeht, die personenbezogene Daten betreffen.

Nach Beendigung der Vereinbarung mit dem Benutzer kann EggsTrader Informationen und Daten aus dem Konto des Benutzers speichern und diese nach eigenem Ermessen (weiterhin) frei verwenden.